COVID-19

 • Nowa ustawa o cudzoziemcach

  2014-03-25

  Od 1 maja 2014 r zacznie obowiązywać nowa ustawa o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650), która zmienia m.in. zasady udzielania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemca (poprzednio „zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony”). Nowe przepisy wprowadzają do polskiego porządku prawnego regulacje unijne Ustawa uchyla dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), której przepisy, w związku z wielokrotnym nowelizowaniem, stały się nieczytelne.

  Dalej
 • Opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych – perspektywy dalszych optymalizacji podatkowych

  2014-03-16

  Dążenie podatników do maksymalizowania zysków i minimalizowania obciążeń publicznoprawnych poprzez tworzenie struktur zagranicznych ma zostać znacznie utrudnione przez prawodawcę w najbliższej przyszłości. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Finansów, niezależnie od siebie, podejmują cały szereg działań mające na celu zwalczanie zjawiska unikania opodatkowania.

  Dalej
 • Nowelizacja k.p. – praca w niedziele i święta

  2014-02-14

  Praca w niedziele i święta co do zasady jest zabroniona. Od tej zasady są jednak wyjątki. Katalog prac dozwolonych zawiera art. 15110 Kodeksu pracy.

  Dalej
 • Problematyka dyskryminacji płacowej w międzynarodowych spółkach

  2014-01-17

  W dniu 22 listopada 2012 r. zapadł wyrok Sądu Najwyższego w przedmiocie różnicowania wynagrodzenia pracowników innej, niż polska, narodowości, względem polskich pracowników wykonujących te same lub porównywalne prace (sygn. akt I PK 100/2012).

  Dalej
 • Rynek fuzji i przejęć w nadchodzącym roku

  2013-12-20

  Po dwóch latach stagnacji na rynku M&A, prognozowany wzrost gospodarczy oraz sukcesywna poprawa koniunktury mogą okazać się kluczowymi czynnikami sprzyjającymi akwizycjom w nadchodzącym roku.

  Dalej
 • Oświadczenie o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia upadłości nie zawsze powoduje umorzenie wierzytelności

  2013-12-19

  „Oświadczenie o potrąceniu złożone przed dniem ogłoszenia upadłości, obejmującej likwidację majątku upadłego, przez jego dłużnika, który nabył wierzytelność w drodze przelewu w okresie roku przed dniem ogłoszenia upadłości wiedząc o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości, nie powoduje umorzenia wierzytelności”. Uchwała o takiej treści została podjęta przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego w dniu 4 września 2013 r. (sygn. akt III CZP 26/13).

  Dalej