Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki dla pracodawców

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

26 października 2018 r. Senat przyjął ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (dalej: PPK). Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP. Zgodnie z założeniami projektu, PPK to program systematycznego gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po 60. roku życia.

Kto i od kiedy ma obowiązek stosować nową ustawę?

Ustawę stosować będą nie tylko pracodawcy, ale również m.in. zleceniodawcy czy też podmioty zatrudniające członków Rad Nadzorczych. Konkretna data, z którą należy stosować ustawę uzależniona jest od liczby osób zatrudnionych:

Jakie będą wysokości wpłat do PPK?

Podmiot zatrudniający obowiązany jest zawrzeć z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK. Podmiot zatrudniający dokonuje wpłat do PPK, przy czym może on dokonywać samych wpłat obowiązkowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia albo również wpłat dodatkowych do 2,5% wynagrodzenia. Również uczestnik PPK finansuje wpłaty podstawowe (2% wynagrodzenia) i dodatkowe (2% wynagrodzenia). Wpłaty dokonywane są co miesiąc.

Czy zawsze podmiot zatrudniający będzie dokonywać wpłat do PPK?

Ustawa przewiduje, że każdy pracownik będzie automatycznie zapisany do PPK, a jedynie w ramach złożonego oświadczenia, może on zrezygnować z uczestnictwa w programie. Odmienne zasady przewidziane są dla pracowników w przedziale wiekowym 55-70 lat. Tacy pracownicy mogą zapisać się do PPK dobrowolnie. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, którzy skończyli 70 lat, to nie są oni objęci przepisami ustawy o PPK. Dodatkowo istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku finansowania wpłat podstawowych i dodatkowych do PPK, jeśli podmiot zatrudniający utworzył Pracowniczy Plan Emerytalny i odprowadza do niego składki o określonej w ustawie wysokości.

Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie ustawy?

Niezawieranie umowy o zarządzanie PPK bądź nakłanianie pracowników do rezygnacji z PPK zagrożone będzie karą grzywny do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Za nieprzestrzeganie pozostałych obowiązków, m.in. niezawieranie w imieniu osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK czy też niedokonywanie wpłat do PPK grozi kara grzywny od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

Download PDF

Państwa osoby kontaktowe

Ania Kidawa 2 Anna Kidawa-Pagacz Payroll Expert Tel.: +48-71-36 99 644
Dagmara Nowakowska2 Dagmara Nowakowska Legal Associate Tel.: +48-71-36 99 542