Nota prawna

Nota prawna

Polityka prywatności

Ochrona danych

Spółki z Grupy JP Weber przestrzegają zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Ochrona sfery prywatnej podczas korzystania z naszych usług ma wyjątkowe znaczenie. Dlatego w poniższym materiale zawarte zostały szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Grupa JP Weber

Grupę JP Weber tworzą niżej wskazane spółki:

 1. JP Weber Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grodzka 9, 50-137 Wrocław,
 2. JP Weber Dudarski sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grodzka 9, 50-137 Wrocław,
 3. JP Weber Accounting & Tax Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Grodzka 9, 50-137 Wrocław,
 4. JP Weber Investment Advisory Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Grodzka 9, 50-137 Wrocław.

Z uwagi na kompleksowy charakter świadczonych usług oraz projekty prowadzone w interdyscyplinarnych zespołach, wskazane powyżej Spółki wraz z ENKY Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-819), ul. Złota 75A/7, wspólnie określają cele i zasady przetwarzania danych osobowych. W konsekwencji, zgodnie z treścią art. 26 RODO, Spółki te są współadministratorami danych osobowych wskazanych poniżej. Z uwagi na ścisły charakter współpracy, Spółki korzystają ze wspólnej bazy administracyjnej oraz wspólnej przestrzeni biurowej. Uzgodnienia pomiędzy stronami w zakresie współadministrowania dostępne są tutaj.

JP Weber Spółka z o.o. pełni rolę Centrum Usług Wspólnych (shared service center) i koordynuje kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz compliance dla wszystkich Współadministratorów. Shared Service świadczy dodatkowo usługi administracyjne, kadrowo-płacowe oraz księgowe, a także obsługę IT dla Współadministratorów. Shared Service zarządza także stroną internetową www.jpweber.com, punktem kontaktowym ustanowionym dla celów ochrony danych osobowych, bazą klientów CRM, świadczy usługi marketingowe oraz koordynuje usługę newsletter i legal alert.

Jak można się z nami skontaktować?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: privacy@jpweber.com  lub kontakt telefoniczny, pod nr: +48 71 36 99 630.

W jakich celach przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji następujących celów:

 • Realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy
 • Świadczenia pomocy prawnej oraz wykonywania czynności doradztwa podatkowego
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych
 • Marketingu bezpośredniego, również za pośrednictwem portalu społecznościowego LinkedIn
 • Wysyłki newslettera
 • Rekrutacji
 • Prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej www.jpweber.com

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Jeśli jesteś:

 • Osobą kontaktową u naszego klienta lub kontrahenta lub osobą reprezentującą klienta/kontrahenta – Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy lub utrzymywania kontaktów biznesowych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes polegający na możliwości realizacji umowy i utrzymywania kontaktów biznesowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a także celem dochodzenia, zabezpieczenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy.
 • Stroną zawartej z nami umowy – Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a podstawą prawną pozwalającą na legalne przetwarzanie Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędność danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a ponadto art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. celem wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie realizacji obowiązków wynikających m.in. z przepisów podatkowych i o rachunkowości, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na utrzymaniu relacji biznesowych, a także dochodzeniu, ustaleniu zabezpieczeniu czy obrony przed roszczeniami w związku z umową.
 • Uczestnikiem postępowania sądowego lub administracyjnego – Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia pomocy prawnej lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność danych osobowych w celu realizacji umowy świadczenia pomocy prawnej lub doradztwa podatkowego (jeśli jesteś stroną zawartej z nami umowy), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli realizacji uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią, polegającym na dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, a także na uzyskaniu wsparcia prawnego lub podatkowego (jeśli nie jesteś strona zawartej z nami umowy).  
 • Osobą, która wręczyła nam wizytówkę lub przekazała kontakt do siebie w celu nawiązania ewentualnej współpracy – Twoje dane przetwarzane są w celu nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – Twojej zgody oraz celem marketingu bezpośredniego polegającego na zapraszaniu na organizowane przez nas wydarzenia lub przedstawieniu oferty naszej dalszej współpracy, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów biznesowych oraz prowadzenia działań o charakterze marketingowym w celu promocji naszej marki (marketing własny).
 • Odbiorcą naszego newslettera – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, tj, art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 • Kandydatem do pracy – Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych w zakresie określonym w art. 22(1) kodeksu pracy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędności do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w pozostałym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody. Twoje dane mogą być również przetwarzane dla potrzeb dalszych rekrutacji w sytuacji, gdy wyraziłeś/aś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Osobą odwiedzającą naszą stronę internetową www.jpweber.com – Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej www.jpweber.com - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu analiz odwiedzin strony internetowej w celu dostosowywania jej funkcjonalności do preferencji użytkowników.
 • Beneficjentem rzeczywistym klienta, reprezentantem klienta lub osobą upoważnioną do reprezentacji klienta – Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu czy prawa podatkowego; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązkiem prawnym w tym wypadku jest stosowanie określonych w przepisach AML środków bezpieczeństwa finansowego polegających na identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego.

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami, takie jak firmy kurierskie, biura tłumaczeń, kancelarie notarialne, dostawcy hostingu, poczty elektronicznej, rozwiązań chmurowych, zewnętrzne podmioty świadczące inne usługi na naszą rzecz, w tym w zakresie IT.

Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft, która uczestniczy w Data Privacy Framework. W dniu 10 lipca 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję wykonawczą na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA.  

Przez jaki okres przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeśli celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • Realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy – Państwa dane osobowe przechowywane są do czasu zakończenia tych działań lub do czasu trwania umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tego tytułu;
 • Świadczenia pomocy prawnej lub podatkowej – Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia tej pomocy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tego tytułu;
 • Nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych i marketingu bezpośredniego– Państwa dane przechowywane będą przez okres trwania naszych relacji biznesowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • Wysyłki newslettera – Państwa dane przechowywane będą do czasu Państwa rezygnacji z usługi Newsletter poprzez cofnięcie udzielonej zgody.
 • Rekrutacji – Państwa dane przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów jednej, konkretnej rekrutacji – dane osobowe zostaną usunięte w terminie 7 dni od zakończenia rekrutacji – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów dalszych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, jednakże nie dłużej niż przez rok.
 • Prowadzenia statystyki odwiedzin strony internetowej www.jpweber.com – Państwa dane w postaci adresu IP przechowywane będą przez okres 5 lat.
 • Wykonywania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Państwa dane przechowywane będą przez okres wskazany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tj. przez 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z klientem lub w którym przeprowadzenia transakcji okazjonalnej.

RODO przewiduje szereg uprawnień, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych przez administratora.

Posiadasz prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

W celu realizacji wskazanych powyżej praw prosimy o kontakt mailowy pod adresem: privacy@jpweber.com  lub kontakt telefoniczny, pod nr: +48 71 36 99 630.

Ponadto posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jakie są konsekwencje niepodania danych?

Zapewniamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w zakresie, w jakim są niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W każdym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego są zbierane.  

POLITYKA COOKIES (CIASTECZKA)

Czym są pliki cookies?

Strona jpweber.com korzysta z tzw. plików cookies – niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer i zapisywanych na urządzeniu, po stronie odwiedzającego stronę.

Dlaczego cookies są potrzebne?

Ciasteczka wysyłane użytkownikowi podczas przeglądania strony jpweber.com służą tworzeniu statystyk odwiedzin strony internetowej oraz jej personalizacji (przykładowo: wersji językowej). Ponadto, przesyłane pliki cookies umożliwiają połączenie użytkownika z portalami społecznościowymi (np. Linkedin) bezpośrednio z poziomu strony.

Jak mogę modyfikować warunki przesyłania cookies?

Zarówno akceptacja przesyłania cookies, brak zgody na przesyłanie, jak i modyfikacja innych ustawieni związanych z „ciasteczkami” dokonywana jest na poziomie przeglądarki użytkownika. Poniżej podajemy linki do stron, gdzie znajdują się instrukcje zarządzania plikami cookies:

 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Mozilla Firefox  

Google analytics

Nasza witryna internetowa korzysta z Google Analitics - internetowego narzędzia Google Inc. ("Google") do analizy statystyk serwisów www. Google Analytics używa plików cookie, tj. plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy odwiedzanej przez Ciebie strony. Informacje na temat korzystania z tej witryny (łącznie z Twoim adresem IP) pozyskane przez plik cookie przesyłane będą do serwera Google w USA i tam zapisywane.

Google używa tych informacji do analizy oraz sporządzania raportów dotyczących korzystania z witryny internetowej przeznaczonych dla jej administratora oraz do wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. W razie potrzeby Google może udostępnić te dane osobom trzecim, o ile jest to zgodnie z prawem lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie zestawiać Twojego adresu IP z innymi danymi serwisu. Możesz zablokować instalację pliku cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim wypadku nie będziesz mógł korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej strony. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób opisany wcześniej i dla celów określonych powyżej.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z naszej strony internetowej znajduje się tutaj.   

Media społecznościowe

Właściciele mediów społecznościowych takich jak Linkedin mogą również stosować dodatkowe cookies, pozwalające na zbieranie danych z naszych witryn i ich wykorzystywanie dla własnych potrzeb i na własną odpowiedzielaność (np. dostosowania materiałów reklamowych) za zgodą każdego odwiedzającego. Zasady stosowania plików cookie przez portal Linkedin dostępne są na stronie: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.