COVID-19

 • Potencjalne ułatwienia dla inwestorów w polskim prawie handlowym

  2014-09-17
  Krótko przed długim weekendem sierpniowym, na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy nowelizującej Kodeks Spółek Handlowych. Zgodnie z zapowiedziami, które były znane od początku 2013 roku nowelizacja zmierza w kierunku ułatwienia tworzenia spółek, w szczególności jawnej i komandytowej, ale przede wszystkim w kierunku zmiany podstawowych zasad w najpopularniejszej spółce – spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
  Dalej
 • Mobbing a dyskryminacja – obowiązki pracodawcy

  2014-08-05
  Mobbing to wszelkie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolację lub eliminację z zespołu współpracowników.
  Dalej
 • Przygotowanie działki do realizacji inwestycji budowlanej w świetle aktualnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego

  2014-07-31
  W fazie przygotowania lub początkowym stadium realizacji inwestycji greenfield i inwestycji drogowych niejednokrotnie pojawia się konieczność usunięcia rosnących na działce drzew i krzewów. Zagadnienie ma doniosłe znaczenie nie tylko z uwagi na potencjalnie grożące inwestorowi bardzo wysokie kary za nielegalne usunięcie drzew, ale również z uwagi na fakt, że wielu przedsiębiorców w dalszym ciągu nie przykłada wagi do obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew.
  Dalej
 • Cenzura w służbie użytkowników sieci

  2014-06-16
  Przełomowy wyrok został wydany w sprawie C 131/12 z dn. 13 maja 2014 r. mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym w postępowaniu Google Spain SL, Google Inc. vs Agencia de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González.
  Dalej
 • Zarządzanie opakowaniami w firmach produkcyjnych – nowe wytyczne.

  2014-05-19
  W dniu 6.05.2014 r. Ministerstwo Środowiska wydało informację dotyczącą terminu wejścia w życie i obowiązywania przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888). Wydana informacja stanowi odpowiedź na liczne pytania prawne kierowane do resortu, dotyczące obowiązywania dotychczasowych aktów wykonawczych wydanych w trakcie stosowania poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz planowanej daty wydania nowych aktów wykonawczych.
  Dalej
 • Fundusze Mezzanine, czyli finansowanie pomiędzy kredytem a sprzedażą akcji.

  2014-05-09
  Kapitał Mezzanine jest hybrydową formą finansowania przedsiębiorstwa, łączy w sobie zarówno cechy kapitału własnego, jak i obcego. Mezzanine jest (najczęściej) długoterminową pożyczką trwającą od 5 do 7 lat. Na tle kredytu bankowego wyróżnia się jednorazową formą spłaty – na koniec terminu kredytowania. Instytucja oferująca mezzanine, w okresie finasowania otrzymuje wyłącznie odsetki, o oprocentowaniu zbliżonym do poziomu zwykłego długu.
  Dalej