JP Weber

Badania medycyny pracy w dobie COVID-19.

Podziel się treścią

Badania medycyny pracy w dobie COVID-19.

Prawo pracy zobowiązuje Pracodawców do kierowania Pracowników na badania medycy pracy, tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne. 

Pracownik który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego, dopuszczającego go do wykonywania pracy – nie może jej świadczyć, a Pracodawca który dopuszcza do pracy takiego Pracownika może zostać ukarany przez Inspekcję Pracy.

Projekt ustawy z dnia 21.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawiera rozwiązanie problemu niemożności poddania się badaniom medycyny pracy.

Proponowane rozwiązanie w obecnym brzmieniu zakłada, że sytuacji stanu epidemii, który aktualnie ma miejsce w Polsce, zawiesza się obowiązek wynikający z art. 229 §2 zdanie pierwsze oraz §4-5 Kodeksu Pracy, tj. obowiązków związanych z badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi.

Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, o których mowa wyżej i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Należy też zaznaczyć, że przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Takie orzeczenie załącza się do akt osobowych Pracownika.

Projekt ustawy nie precyzuje jednak czy obowiązek wystawienia skierowania na badania medycyny pracy, również zalicza się do zawieszonych obowiązków. Z treści przepisów takie założenie nie wynika wprost.

Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu Pracy. Pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu stanu epidemii. W przypadku braku możliwości skorzystania wyżej wskazanej możliwości – Pracownik powinien udać się do innego lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych lub – jak stanowi projekt ustawy, do innego lekarza.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że w obecnej chwili jest to wciąż projekt ustawy, a zatem na ten moment w dalszym ciągu obowiązują dotychczasowe przepisy.

Co to oznacza dla Pracodawcy?

Obecnie w dalszym ciągu dopuszczenie Pracownika do pracy bez ważnych badań lekarskich stanowi wykroczenie. Do czasu uregulowania sytuacji prawnej - ewentualnym, ratunkowym rozwiązaniem są umowy cywilnoprawne, jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło.

Artykuły

Chciałbyś skorzystać z wiedzy naszych ekspertów? Napisz do nas na info@jpweber.com, a my kompleksowo pomożemy w rozwijaniu działalności biznesowej w Polsce i na świecie.

Napisz do nas

JP Weber

dr Rafał Gołąb

dr Rafał Gołąb

Partner,
Radca Prawny

Przeczytaj również.

JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów Zobacz więcej

Zobacz więcej JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów

Rola prawnego badania due diligence w transakcjach. Zobacz więcej

Zobacz więcej Rola prawnego badania due diligence w transakcjach.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.