JP Weber

Kolejna rewolucja w cenach transferowych?

Podziel się treścią

Kolejna rewolucja w cenach transferowych?

Od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiły znaczące zmiany w przepisach w zakresie cen transferowych. Co istotne, będą one miały zastosowanie również do transakcji i innych zdarzeń rozpoczętych przed tą datą, lecz kontynuowanych w roku 2019.

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

Dokumentacja lokalna (local file) obowiązkowa jest dla transakcji przekraczających progi wartościowe:

 • 10 mln PLN dla transakcji dotyczących rzeczowych aktywów trwałych i transakcji finansowych,
 • 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych,
 • 100.000 PLN dla transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”.
 • Progi ustalane są odrębnie dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, niezależnie od przyporządkowania transakcji do transakcji towarowych, finansowych, usługowych lub o innym charakterze, a także odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej.
 • Nowe przepisy precyzują również kryteria oceny jednorodnego charakteru transakcji, a także sposób ustalania jej wartości, dla każdego z wyodrębnionych typów transakcji jest to odpowiednio:
 • wartość kapitału – dla pożyczki i kredytu,
 • wartość nominalna – dla emisji obligacji,
 • wartość gwarancyjna – dla poręczenia lub gwarancji,
 • wartość przypisanych przychodów lub kosztów – dla przypisania dochodu (straty) do zakładu zagranicznego,
 • wartość „właściwa dla danej transakcji kontrolowanej” dla pozostałych transakcji,
 • Przepisy precyzują również, że ustalając wartość transakcji należy brać pod uwagę kwoty netto, a także wskazują na właściwą podstawę ustalania jej wartości (faktury, umowa).
 • Obowiązek dokumentacyjny nie jest uzależniony od poziomu realizowanych przychodów czy kosztów.

 

Analiza cen transferowych

 • Zasadniczą zmianę stanowi wprowadzenie analizy cen transferowych (w formie analizy porównawczej albo analizy wykazującej zgodność warunków) jako obowiązkowego elementu dokumentacji lokalnej.
 • Analiza cen transferowych nie musi być sporządzana dla transakcji w zakresie pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej, jeżeli ich warunki spełniają ustawowe kryteria, w szczególności co do zastosowanej marży lub oprocentowania.

Termin na sporządzenie dokumentacji lokalnej - 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Nowe zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego dla dochodów uzyskanych z działalności objętej Zezwoleniem SSE/Decyzją o Wsparciu,
 • nie poniósł straty podatkowej.

Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych, której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN. 

 • Wprowadzenie możliwości posługiwania się dokumentacją sporządzoną przez inny podmiot z grupy, w tym również sporządzoną w języku angielskim.
 • Tłumaczenie na j. polski należy przedstawić wyłącznie na wezwanie organów podatkowych, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

Termin na sporządzenie dokumentacji grupowej - 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Dodatkowe oświadczenia

W terminie 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego należy również złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, a także informację o cenach transferowych, dla której przewidziany został nowy formularz składany wyłącznie w formie elektronicznej (TP-R), zastępujący obowiązujące dotychczas formularze PIT-TP i CIT-TP. 

Zasady szacowania i korekty kosztów

 • Ze znowelizowanej ustawy o CIT jednoznacznie wynika, że podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Jeżeli tego nie zrobią lub jeżeli w ocenie organu zawarta przez nie transakcja nie zostałaby zawarta przez racjonalne podmioty niezależne, wówczas określa on dochody podatnika w drodze oszacowania.
 • Do szacowania dochodów stosuje się  najodpowiedniejszą z obecnych metod (porównywalnej ceny niekontrolowanej, koszt plus, ceny odprzedaży, marży transakcyjnej netto lub podziału zysku), ale obecnie można  w uzasadnionych przypadkach również zastosować inne metody, w tym techniki wyceny. W pierwszej kolejności należy jednak stosować metodę przyjętą przez podatnika.
 • W przypadku transakcji dotyczących usług o niskiej wartości dodanej, które podatnik przeprowadzi z zachowaniem warunków określonych w ustawie, organy podatkowe odstąpią od szacowania dochodów podatnika (tzw. zasady „safe harbour”).
 • Pod określonymi warunkami istnieje możliwość korekty kosztów i przychodów, jeśli zmiana istotnych okoliczności w trakcie roku podatkowego miała wpływ na wynik transakcji kontrolowanej, w której pierwotnie ustalono rynkowe warunki. W praktyce takie korekty (TP adjustment, true-up) stosowane są w międzynarodowych grupach kapitałowych, w szczególności przy rozliczaniu wewnątrzgrupowych przepływów usługowych. Konsekwencje podatkowe tego rodzaju korekt budziły dotychczas wiele wątpliwości polskich podatników.

 

Nowe sankcje

Przed 1 stycznia 2019 r.: Podwyższona stawka CIT 50% stosowana w odniesieniu do kwoty różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organ podatkowy. 

Po 1 stycznia 2019 r.:

 • 10% kwoty doszacowania
 • 20% kwoty doszacowania gdy:
 • podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania przekracza 15.000.000 zł - w zakresie nadwyżki ponad   tę kwotę,
 • nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym doręczono ostateczną decyzję
 • z zastosowaniem przepisów lub środków,
 • strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji cen transferowych,
 • 30% jeżeli łącznie zachodzą wszystkie powyższe przesłanki.
 • Zgodnie z brzmieniem przepisów przejściowych, sporządzając dokumentację za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r., podatnicy mogą zastosować dotychczasowe przepisy, na bazie których przygotowywane były dokumentacje za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r. lub przepisy znowelizowane. Wybór stosowanych przepisów musi mieć odniesienie do wszystkich kontrolowanych transakcji w danym okresie.
 • W związku ze zmianą przepisów należy zbadać, które regulacje prawne są dla spółki bardziej korzystne. Jeśli planują Państwo korektę cen transferowych zalecamy już dziś przeanalizować jej skutki według nowych przepisów.

 

Artykuły

Chciałbyś skorzystać z wiedzy naszych ekspertów? Napisz do nas na info@jpweber.com, a my kompleksowo pomożemy w rozwijaniu działalności biznesowej w Polsce i na świecie.

Napisz do nas

Przeczytaj również.

Przejęcie spółki – co wpływa na sukces transakcji? Zobacz więcej

Zobacz więcej Przejęcie spółki – co wpływa na sukces transakcji?

JP Weber dołącza do programu Mastercard, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo klientów. Zobacz więcej

Zobacz więcej JP Weber dołącza do programu Mastercard, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo klientów.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.