JP Weber

Nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podziel się treścią

Nowelizacja przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Pomimo że pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu to dla większości przedsiębiorców tematy niezwykle odległe, to stale ulega wydłużeniu lista obowiązków, które muszą oni wypełnić w związku z zapobieganiem takim działaniom. 

Kwestie te są niezwykle ważne w świetle wyzwań, jakie stoją przed państwami zjednoczonej Europy, dlatego też wprowadza się co raz to nowe wymagania, którym sprostać musi jednak zwykły przedsiębiorca. 

Od 2018 r. w Polsce obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będąca pokłosiem unijnego prawodawstwa, dlatego też regulacje obejmujące zwalczanie tych zjawisk znajdziemy w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Ustawa ta wprowadziła dodatkowe obowiązki dla wielu podmiotów obrotu gospodarczego, w tym samych przedsiębiorców. Zapewne niejednokrotnie spotykali się Państwo, przykładowo w bankach, z formularzami, w których należało wskazać tzw. beneficjenta rzeczywistego – jest to właśnie następstwo obowiązywania rzeczonej ustawy. 

Kompleksowe procedury mają możliwie jak najszczelniej zabezpieczyć państwa Unii Europejskiej przed podmiotami, których środki pieniężne związane są z działalnością przestępczą i terrorystyczną. Dlatego też unijne i krajowe prawodawstwa na bieżąco reagują i aktualizują obowiązujące procedury.

Z dniem 31 października 2021 r., w ślad za zmianami wprowadzonymi w unijnych regulacjach, w  tzw. V dyrektywie  AML (Anti-Money Laundering) w życie weszły nowe przepisy, których celem jest zapewnienie transparentności informacji o beneficjentach rzeczywistych, co faktycznie przekłada się na dodatkowe obowiązkowi dla wielu przedsiębiorców. 

Wydłużenie listy podmiotów

Wydłużono listę podmiotów, od których wymaga się zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Oprócz spółek jawnych, komandytowych, partnerskich, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych oraz spółek akcyjnych, obowiązek ten został nałożony dodatkowo na:

  • spółki partnerskie,
  • spółdzielnie, 
  • spółdzielnie europejskie,
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  • fundacje
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
  • spółki europejskie
  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu

Zobligowano beneficjentów rzeczywistych do wskazywania wszystkich obywatelstw

Zobligowano beneficjentów rzeczywistych do wskazywania wszystkich obywatelstw, co zmieniło dotychczas obowiązujące regulacje, które wymagały podania jednego obywatelstwa.

Co więcej,  figurujące już w CRBR podmioty także obowiązane są wskazać wszystkie posiadane obywatelstwa, co rodzi konieczność aktualizacji wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Istniejące podmioty z powyższego obowiązku muszą wywiązać się do 30 kwietnia 2022 r. 

Zachowanie należytej staranności

Instytucje obowiązane według ustawy (na przykład banki, notariusze) muszą dochować należytej staranności w procedurze ustalenia beneficjenta rzeczywistego. Co istotne, podmioty te nie powinny opierać się wyłącznie na informacjach wpisanych do CRBR i we własnym zakresie dążyć do ich weryfikacji.

Współpraca z instytucjami obowiązanymi

Sami beneficjenci rzeczywiści zobligowani będą do współpracy z instytucjami obowiązanymi. Konsekwencją niedostarczenia instytucji obowiązanej żądanych danych jest kara pieniężna w wysokości 50 000 zł.

JP Weber

dr Rafał Gołąb

dr Rafał Gołąb

Partner,
Radca Prawny

Przeczytaj również.

JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów Zobacz więcej

Zobacz więcej JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów

Rola prawnego badania due diligence w transakcjach. Zobacz więcej

Zobacz więcej Rola prawnego badania due diligence w transakcjach.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.