JP Weber

PPK - kolejna grupa przedsiębiorców objęta obowiązkiem wdrożenia.

Podziel się treścią

PPK - kolejna grupa przedsiębiorców objęta obowiązkiem wdrożenia.

1 stycznia 2020 roku powstał obowiązek przystąpienia do PPK kolejnej grupy przedsiębiorców. Tym razem obowiązkiem wdrożenia PPK zostały objęte podmioty zatrudniające od 50 do 249 Pracowników.

Znaczna część przepisów Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z treścią Ustawy obowiązkiem przystąpienia do tego programu objęto przedsiębiorców, jeżeli zatrudniają oni co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której, zgodnie z przepisami Ustawy o PPK są obowiązani zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.  

Czym są pracownicze plany kapitałowe?  

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, prywatny i dobrowolny program  długoterminowego oszczędzania z przeznaczeniem na wypłatę po 60 roku życia Pracownika z możliwością wcześniejszej wypłaty na konkretne cele. Program ten reguluje Ustawa z dnia 4 października 2018 o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Przystąpienie do PPK jest obowiązkowe dla Pracodawcy, a dobrowolne dla Pracownika. 

Kiedy powstaje obowiązek przystąpienia do ppk?

Należy pamiętać o tym, że obliczając liczbę zatrudnionych trzeba uwzględnić także osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także będące członkami rad nadzorczych wynagradzane z tytułu pełnienia tej funkcji. 

Kto i w jaki sposób może przystąpić do ppk?  

  • Pracownik, który ukończył 18 rok życia ale nie ukończył 55 roku życia jest automatycznie zapisany    do programu. Oznacza to, że nie musi podejmować żadnych czynności aby stać się uczestnikiem PPK.
  • Pracownik, który ukończył 55 rok życia ale nie ukończył 70 roku życia może przystąpić do programu  jedynie na swój wniosek. Taki wniosek Pracownik składa swojemu Pracodawcy.
  • Pracownik, który ukończył 70 rok życia nie może przystąpić do programu.  

Kto dokonuje wpłat do ppk?

Wpłaty na indywidualne konto uczestnika PPK pochodzą od Pracodawcy, Pracownika oraz Państwa. Co miesiąc z pensji pracownika pobiera się co do zasady 2% wynagrodzenia brutto na poczet wpłaty obowiązkowej do PPK. Pracownik może dobrowolnie dokonywać co miesiąc wpłaty dodatkowej w wysokości do 2 % wynagrodzenia brutto. Pracodawca co miesiąc dokonuje wpłaty na konto PPK Pracownika. Wysokość wpłaty wynosi 1,5 % wynagrodzenia brutto danego Pracownika. Pracodawca może także dokonywać co miesiąc wpłat dodatkowych, których wysokość nie może przekroczyć 2,5 % wynagrodzenia brutto Pracownika.

Rachunek PPK każdego uczestnika zasilany jest corocznie przez Państwo. Wpłata roczna pochodząca od Państwa wynosi 240 zł. Na rachunek każdego nowego uczestnika programu Państwo dokonuje także jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł.  

Jak rozpocząć proces wdrażania ppk?  

W pierwszej kolejności Pracodawca musi wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać i prowadzić PPK. Obecnie na rynku funkcjonuje 20 instytucji finansowych posiadających uprawnienia do obsługi PPK. Pracodawca dokonuje tego wyboru w porozumieniu z reprezentacją Pracowników. Kolejnym krokiem jest zawarcie dwóch umów z wybraną instytucją finansową:

  • Umowa o zarządzanie PPK – zawarta pomiędzy Pracodawcą a instytucją finansową
  • Umowa o prowadzenie PPK – zawarta pomiędzy Pracodawcą, który działa w imieniu i na rzecz Pracowników a instytucją finansową

Termin zawarcia wyżej wskazanych umów zależy od kategorii, do której podmiot zatrudniający się zalicza.  

 

Artykuły

Chciałbyś skorzystać z wiedzy naszych ekspertów? Napisz do nas na info@jpweber.com, a my kompleksowo pomożemy w rozwijaniu działalności biznesowej w Polsce i na świecie.

Napisz do nas

Przeczytaj również.

Przejęcie spółki – co wpływa na sukces transakcji? Zobacz więcej

Zobacz więcej Przejęcie spółki – co wpływa na sukces transakcji?

JP Weber dołącza do programu Mastercard, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo klientów. Zobacz więcej

Zobacz więcej JP Weber dołącza do programu Mastercard, aby wzmocnić cyberbezpieczeństwo klientów.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.