JP Weber

Zmiany w Ustawie o cudzoziemcach.

Podziel się treścią

Zmiany w Ustawie o cudzoziemcach.

Weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Nowe przepisy wprowadzają bardzo ważne zmiany, zarówno dla firm zatrudniających pracowników cudzoziemców, jak i dla cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę w Polsce. 

1. Oświadczenia o powierzeniu pracy.

Maksymalna ważność oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zostanie wydłużona z 6 do 24 miesięcy. Zniknie okres karencji pomiędzy oświadczeniami, która do tej pory limitowała możliwość pracy na oświadczeniu jedynie do okresu 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych.

KOGO TO DOTYCZY?

Obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Mołdawii i Gruzji oraz zatrudniających ich pracodawców.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Wydłużenie okresów ważności oświadczeń o powierzeniu pracy znacznie ułatwi pracodawcom zatrudnianie m.in. obywateli Ukrainy na dłuższy okres. Może też spowodować zmniejszenie okresu oczekiwania na wydanie zezwoleń na pracę dla obywateli innych narodowości.

2. Procedura i formalności.

Dla uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie potrzebnych mniej załączników. Zniknie konieczność m.in. przedłożenia potwierdzenia posiadania miejsca zamieszkania w Polsce czy potwierdzenia posiadania odpowiednich środków na utrzymanie.

KOGO TO DOTYCZY?

Wszystkich cudzoziemców wnioskujących o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Procedury będą prostsze i bardziej zrozumiałe dla cudzoziemców. Istotne jest jednak, że aby nie musieć wykazywać faktu posiadania środków na utrzymanie cudzoziemiec powinien otrzymywać wynagrodzenie w wysokości przynajmniej wynagrodzenia minimalnego, bez względu na rodzaj umowy i wymiar czasu pracy (a zatem także przy pracy na tzw. część etatu).

3. Zmiana pracodawcy.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę będzie mogło być zmienione przy zmianie pracodawcy, bez konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia. Wniosek o zmianę decyzji będzie rozpatrywany w ciągu maksymalnie 60 dni od momentu złożenia i będzie wiązał się z opłatą administracyjną w wysokości 220 zł.

KOGO TO DOTYCZY?

Wszystkich cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i  planujących zmianę obecnie wykonywanej pracy na inną.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Zmiana pracy będzie dla cudzoziemca wiązała się z mniejszą liczbą formalności i niższymi kosztami administracyjnymi.

4. Tryb uproszczony.

Wnioski pobytowe złożone przed 1 stycznia 2021 r. będą rozpatrywane w trybie uproszczonym, pozwalającym na szybsze zakończenie toczących się spraw.

KOGO TO DOTYCZY?

Cudzoziemców, którzy oczekują na wydanie decyzji pobytowej ponadprzeciętnie długo.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Urząd nie będzie badał aktualności spełniania kryteriów pozwalających na wydanie zezwolenia, ale po otrzymaniu decyzji pobytowej cudzoziemiec będzie musiał dostarczyć oświadczenie pracodawcy potwierdzające aktualność warunków zatrudnienia. Brak dostarczenia takiego oświadczenia w terminie będzie skutkował cofnięciem decyzji pobytowej. Cudzoziemcy powinni zatem zwrócić szczególną uwagę na dochowanie tego obowiązku.

5. Termin wydania decyzji.

Termin wydania decyzji w sprawie o wydanie zezwolenia na pracę i pobyt czasowy zostanie ustalony na maksymalnie 60 dni od daty złożenia wniosków.

KOGO TO DOTYCZY?

Wszystkich cudzoziemców wnioskujących o legalizację pobytu w Polsce.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Nowe zapisy mogą zachęcić urzędy do szybszego i bardziej efektywnego wydawania decyzji w sprawach o zezwolenia na pobyt czasowy. Reguła 60 dni doznaje jednak pewnych wyjątków, co w praktyce może oznaczać że jedynie część decyzji będzie wydawana z zachowaniem tego terminu.

6. Zmiana stanowiska.

Niektóre zmiany w zakresie stanowiska cudzoziemca nie będą wymagały zmiany zezwolenia na pracę – dotyczy to m.in. zmiany nazwy stanowiska przy jednoczesnym pozostawieniu tego samego zakresu obowiązków.

KOGO TO DOTYCZY?

Pracodawców zatrudniających cudzoziemców, którzy chcą zmienić lub dostosować nazwę ich stanowiska do nazewnictwa obowiązującego w danej firmie

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Dotychczas każda zmiana związana ze stanowiskiem cudzoziemca powodowała konieczność uzyskania nowego zezwolenia na pracę. Od teraz takiego wymogu nie będzie m.in. w przypadku zmiany nazwy stanowiska (przy zachowaniu niezmienionego zakresu obowiązków) oraz przy zwiększeniu wymiaru czasu pracy (pod warunkiem proporcjonalnego zwiększenia poziomu wynagrodzenia).

7. Praca w sektorach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

Zezwolenia dla cudzoziemców pracujących w sektorach ‘o strategicznym znaczeniu dla gospodarki’ będą wydawane w trybie priorytetowym.

KOGO TO DOTYCZY?

Pracodawców zatrudniających cudzoziemców w branżach, które uznane zostaną za strategiczne.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Do tej pory długi czas oczekiwania na wydanie zezwoleń legalizujących zatrudnienie cudzoziemców był barierą opóźniającą wiele inwestycji budowlanych czy infrastrukturalnych. Branże i stanowiska o strategicznym znaczeniu będą określane odrębnym rozporządzeniem, można się jednak spodziewać że na liście znajdzie się m.in. branża budowlana czy transportowa.

8. Zmiany techniczne i organizacyjne.

Wprowadzony zostaje szereg zmian technicznych i organizacyjnych w procedurach związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców, mający przyśpieszyć i usprawnić procedury oraz skrócić czas oczekiwania. Skrócone zostają m.in. maksymalne terminy wydania wiz krajowych (z 60 do 30 dni), wprowadzone zostają narzędzia pozwalające na prowadzenie komunikacji w formie elektronicznej między cudzoziemcem a urzędem.

KOGO TO DOTYCZY?

Wszystkich cudzoziemców i ich pracodawców, którzy powinni zwrócić uwagę na zmienione procedury.

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

Nowe przepisy mają za zadanie skrócenie i uproszczenie procedur, pojawiły się także nowe wzory pism i wniosków, wprowadzone zostały nowe rodzaje opłat skarbowych (m.in. opłata 220 PLN za zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę). Cudzoziemcy powinni zatem przy składaniu wniosków zwrócić uwagę, czy postępują zgodnie z aktualnymi procedurami.

Przeczytaj również.

JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów Zobacz więcej

Zobacz więcej JP Weber doradcą Algas SP w procesie pozyskania inwestora strategicznego i sprzedaży udziałów

Rola prawnego badania due diligence w transakcjach. Zobacz więcej

Zobacz więcej Rola prawnego badania due diligence w transakcjach.

Zapisz się do newslettera JP Weber

Nasi eksperci dzielą się na bieżąco informacjami ze świata podatków, prawa, B+R i innowacji, które udostępniamy w formie newsletterów.